เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ บริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้จัดงาน Energy Day II ตอน Multi Quality System  ซึ่งเป็นกิจกรรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ   เช่น  ISO 9001,  PIC/s GMP, ISO 14001, TIS/OHSAS18001, ISO 50001 ให้แก่พนักงาน

          เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบต่างๆ และขยายผลเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนการจัดการระบบต่างๆ ผ่านโครงการ IDEA CONTEST 

          นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของไทยในครั้งนี้ด้วย   ไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.