เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 บริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ให้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 (The Prime Minister’s Industry Award 2018) ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีตัวแทนจากบริษัทฯ นายอนล  ธเนศวรกุล กรรมการบริหาร บริษัท ยูนีซัน จำกัด ขึ้นรับรางวัลแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ สูงสุดในครั้งนี้

 

 

          รางวัลฯ ที่ได้รับ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ  เป็นผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ที่มีความคิดริเริ่ม และมีความวิริยอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ

 

          สุดท้าย ขอขอบคุณผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน และพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ จนได้มาซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้อีกครั้ง (เคยได้รับ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ)

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัลนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นกำลังใจ ให้ทุกท่าน ได้นำไปพัฒนาการทำงานต่อไป

 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.