ร่วมงานกับยูนีซัน
บริษัทเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยากับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับกันทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ บริษัทต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ เพื่อคัดเลือก เข้าร่วมงานกับบริษัท เพื่อรองรับการเจริญเติบโดขององค์กร ตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

เภสัชกร
ความรู้และความสามารถ
 • การศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือสูงกว่า
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป เพศชาย หรือหญิง
 • มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน อย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไป
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง อ่าน และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการวางแผนและการจัดการ
 • มีความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนางานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดฉะเชิงเทราได้
นักวิทยาศาสตร์
ความรู้และความสามารถ
 • การศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป เพศชาย หรือหญิง
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไป
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง อ่าน และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
 • มีความละเอียดและรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนางานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดฉะเชิงเทราได้

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
+ เงินค่าอาหาร
+ ชุดเครื่องแบบพนักงาน
+ การตรวจสุขภาพ
+ บริการห้องพยาบาล
+ เงินช่วยเหลือ กรณีมงคลสมรส, ไฟไหม้, บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต
+ การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
+ รางวัลอายุงาน**
+ กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์**
+ กองทุนประกันสังคม**
+ กองทุนเงินทดแทน**
+ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**
+ บริการรถรับส่ง**
+ ค่าน้ำมัน**
+ เงินช่วยเหลือพิเศษชั่วคราว**
+ ค่าเบี้ยขยัน**
+ เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อที่อยู่อาศัย**
+ ส่วนลดราคาสินค้าของบริษัท**
+ การประกันอุบัติเหตุ**
+ โบนัสประจำปี**

** หมายเหตุ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ได้ตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญา กฎเกณฑ์ เงื่อนไข ที่บริษัทกำหนด ตามตำแหน่งงาน ประเภทการจ้าง อายุงาน และอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ในอนาคต


รับสมัครงานหลายอัตรา [ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ]
---------------------------------------------------------------------------------
ผู้สนใจ สามารถส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติการทำงานและรูปถ่าย มาที่
บริษัท ยูนีซัน จำกัด
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 39 หมู่ที่ 4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 038-564930-32
โทรสาร: 038-564929
E-mail: hrunison@unisonlab.com