MFU Covid-19

ในช่วงเวลาการระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (มีนาคม – มิถุนายน 2563) MFU ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมหลายอย่างด้วยกัน
   
โครงการยูนีซัน สานสัมพันธ์สู่ชนบท ปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาบริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้สนับสนุนเครื่องดนตรีสากล ครบวง มูลค่า 60,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ) อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
   
บริษัท ยูนีซันจำกัด และบริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด ได้ให้การสนุบสนุนสีทาไม้และนมอัดเม็ด

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ยูนีซันจำกัด และบริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด ได้ให้การสนุบสนุนสีทาไม้และนมอัดเม็ด มูลค่า 23,400 บาท ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
โครงการยูนีซันสานสัมพันธ์ แบ่งปันสู่ชนบท

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบชุดยาสามัญประจำบ้าน และสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับ 5 โรงเรียนที่ขาดแคลน
   
โครงการยูนีซันสานสัมพันธ์ แบ่งปันสู่ชนบท 2561

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้ส่งตัวแทนผู้บริหาร โดยมี ภก.วิภูสิต ลิ่มวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมด้วยทีมงานส่งมอบอาคารลานเอนกประสงค์
   
กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2561

บริษัท ยูนีซัน จำกัด สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดปี 2561
   
ยูนีซัน สานสัมพันธ์ ประจำปี 2560

บ.ยูนีซัน จำกัด ได้ร่วมกิจกรรม สนับสนุน เพื่อสังคม ทั้งภายนอกและภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
   
โครงการยูนีซันสานสัมพันธ์ แบ่งปันสู่ชนบท 2559

บ. ยูนีซัน จำกัด ส่งมอบ “เรือนพยาบาลยูนีซัน” พร้อมยารักษาโรคจำนวนหนึ่ง ให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
   


???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.