ในช่วงเวลาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (มีนาคม - มิถุนายน 2563) MFU ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมหลายอย่างด้วยกัน เริ่มจากการร่วมแรง ร่วมใจ ของทั้งพนักงานและผู้บริหาร ช่วยกันจัดทำ Face Shield จำนวนมากกว่า 2,000 ชิ้น เพื่อส่งให้โรงพยาบาลต่างๆ ที่มีความต้องการใช้อย่างเร่งด่วน มากกว่า 20 โรงพยาบาล ทั่วประเทศ เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, โรงพยาบาลพุทธโสธร, โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี, โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, โรงพยาบาลพุทธชินราช, โรงพยาบาลอุดรธานี เป็นต้น

 

     รวมทั้งการบริจาคสิ่งของจำเป็น ทั้งอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค แบ่งปันให้กับชุมชนใกล้เคียงทั้งเขตลาดกระบัง กทม. และตำบลคลองอุดมชลจร จ.ฉะเชิงเทรา มีทั้งที่ดำเนินการด้วยองค์กรเอง  ส่งผ่านตัวแทนแพทย์อาสาพัฒนาเคลื่อนที่ และ อบต.ตำบลคลองอุดมชลจร

   

     นอกจากนี้แล้ว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงของการเปิดเทอมเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563 MFU ได้ช่วยสนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมทั้งยาสามัญประจำบ้าน  เจลล้างมือ (มากกว่า 200 ลิตร) และหน้ากากอนามัย  (มากกว่า 3,000 ชิ้น) ให้โรงเรียนที่อยู่ในเขตทุรกันดารมากกว่า 10 โรงเรียน ซึ่งอยู่ห่างไกลจากชุมชนเมือง อยู่บนดอยสูง อยู่พื้นที่เป็นหุบเขา อยู่เขตชายแดน เข้าถึงยาได้ยาก  เช่น โรงเรียนบ้านวารี จ.เชียงราย, โรงเรียนบ้านนาคอเรือ จ.เชียงใหม่, โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว จ.นครสวรรค์,โรงเรียนบ้านดอน จ.นครราชสีมา,โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.กาญจนบุรี, โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ จ.สงขลา  เป็นต้น

     จากกิจกรรมต่างๆ ในข้างต้นของ MFU แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในด้านสุขภาพ ทั้งบุคลากรในองค์กร บุคลากรทางการแพทย์ ชุมชนรอบข้างและที่อยู่ห่างไกลให้รับการแบ่งปันความสุข ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 ได้เป็นอย่างดี

 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.