บริษัท ยูนีซัน จำกัด สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2561

รูปทั้งหมด 

 

สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก

13 มกราคม 2561

บริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดงานวันเด็กที่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียยรติ จ.ปทุมธานี ได้นำเกมสนุกสนามผสมผสานความรู้ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ไปเผยแพร่ให้แก่เด็กๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

 

CSR ภายใน – สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานภายในองค์กร

4 เมษายน 2561

บริษัท ยูนีซัน จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับให้กับบุตรพนักงานในองค์กร ปี 2560 จำนวน 15 ทุน ระดับประถมศึกษา 5 ทุน, ระดับมันธยมศึกษา 5 ทุน และระอับอุดมศึกษา 5 ทุน

 

CSR ชุมชน – สนับสนุนให้พื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

เมษายน 2561

บริษัท ยูนีซัน จำกัด ให้การสนับสนุนวัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร (พื้นที่ชุมชน) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ใน จ.ฉะเชิงเทรา เริ่มจากการช่วยพัฒนาพื้นที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดในชุมชนให้สวยงาม นอกจากนี้ ยังได้นำนักศึกษา หรือผู้มาศึกษาดูงาน เข้าไปกราบไหว้สักการะบูชา พระเจ้าอินทร์สาน (พระพุทธรูปสานจากไม้ไผ่) ซึ่งเป็นการช่วยเผยแพร่อีกทางหนึ่ง

สนับสนุนด้านการศึกษา

16-17 มิถุนายน 2561

บริษัท ยูนีซัน จำกัด ร่วมกับ ทหารเรืออาสา ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังเก่า เพื่อเป็น “ห้องจัดการเรียนการสอน ทักษะภาษาอังกฤษ” ให้กับโรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.