บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตอบแทนสังคม มอบห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยารักษาโรคเบื้องต้น  ให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เด็กนักเรียน คุณครู รวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล จะได้มียารักษาโรคเบื้องต้น ไว้ใช้รักษาในยามเจ็บไข้ 

          โดยครั้งนี้มีคุณนภาพร ชื่นเกษม ผู้จัดการแผนกเทคโนโลโยสารสนเทศ เป็นตัวแทนบริษัทในพิธีมอบ และ ว่าที่ร้อยโท เสกสรรค์ หลักบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง ต. แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556    

รูปทั้งหมด

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.