เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ยูนีซัน จำกัด ได้ส่งตัวแทนผู้บริหาร โดยมี ภก.วิภูสิต ลิ่มวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมด้วยทีมงานส่งมอบอาคารลานเอนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนบ้านแม่กองคา อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน  ภายใต้ “โครงการยูนีซันสานสัมพันธ์ แบ่งปันสู่ชนบท” ในระยะที่ 4 มูลค่ากว่า 180,000 บาท ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีการแจกชุดนักเรียนให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด จำนวนกว่า 80 คน และยังมีผู้ใหญ่ใจดี อย่าง ภญ.แสงสว่าง รุ่งศรีทอง (RDS) ฝากทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง จำนวน 10,000 บาท ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน จำนวน 10 ทุน เป็นครั้งที่ 2 รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดี อีกหลายท่าน ร่วมสมทบทุนช่วยสนับสนุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ ด้วยอีกจำนวนหนึ่ง

     อาคารลานเอนกประสงค์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติ / การจัดกิจกรรมทีมีการแสดงบนเวที / นฯการประชุมผู้ปกครอง / การประชุมขององค์ภาครัฐและชุมชน เป็นต้น รวมทั้งได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียนเดิมที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกด้วย

     ในระยะก่อนหน้านี้ (ปี2560) บริษัทฯ ได้ช่วยสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปล่อยพันธุ์ปลาทับทิม ปลานิล และปลาดุก มากกว่า 1,000 ตัว รวมทั้งไก่พันธุ์ไข่ ซึ่งปัจจุบันสามารถนำมาประกอบอาหารและแบ่งจำหน่ายให้กับชุมชน  อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารกลางวัน  และมีอาหารที่มีประโยชน์ทางโภชนาการอีกด้วย

     ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ โครงการแบ่งเป็น 4 ระยะ อย่างต่อเนื่องใช้เวลา ในการดำเนินการเกือบ  2 ปี เพื่อช่วยส่งเสริมชุมชนให้มีอาชีพ  มีรายได้ มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  มีสถานศึกษาที่สามารถรองรับนักเรียนในชุมชนได้อย่างเพียงพอ และมีความปลอดภัย กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ เป็นอีก 1 กิจกรรมที่ บริษัทฯ ช่วยสนับสนุนทางด้านการศึกษาและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป

    

 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.