โครงการยูนีซันสานสัมพันธ์ แบ่งปันสู่ชนบท 2559

     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา ภก.วิภูสิต ลิ่มวงศ์ (ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ) ผู้บริหาร / เภสัชกรและทีมงานบริษัทยูนีซัน จำกัด ได้เป็นตัวแทน ส่งมอบ  “เรือนพยาบาลยูนีซัน” พร้อมยารักษาโรคจำนวนหนึ่ง ให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ใน “โครงการยูนีซันสานสัมพันธ์ แบ่งปันสู่ชนบท” โดยมีทีมเภสัชกรช่วยแนะนำให้ความรู้และแนะนำการใช้ยาอย่างถูกวิธี

     นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังช่วยสนับสนุนการปรับปรุงอาคารโรงเรียนโดยทาสีใหม่ ปรับปรุงอ่างล้างหน้า แปรงฟันเพื่อช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน มอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อปลูกเป็นผักสวนครัวส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน รวมทั้งช่วยปลูกต้นสัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาป่าไม้บ้านห้วยปูลิง เพื่อเพิ่มเติมภูมิทัศน์ของหน่วยงานดังกล่าว

     โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนในระดับประถมศึกษามีนักเรียนในปีการศึกษา 2559 จำนวน 128 คน และคณะคุณครูผู้สอน 9 คน ตั้งอยู่บนเชิงเขาสูงห่างไกลจากชุมชนเมืองกว่า 60  กิโลเมตร รองรับนักเรียนในพื้นที่บ้านห้วยปูลิงและพื้นที่ใกล้เคียง  ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมของชุมชนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย หรือภาษาที่ใช้ แต่ยังขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ถูกสุขลักษณะอีกจำนวนมาก ที่จะช่วยให้เด็กในชุมชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี  ซึ่งจะช่วยทำให้มีการศึกษาที่ดีตามมา  สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของโครงการฯ ดังกล่าว???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.