เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาบริษัท MFU ร่วมกันเติมยาสามัญประจำบ้าน ให้กับโรงเรียนในเขตทุรกันดาร 11 โรงเรียน ซึ่งบริษัทฯให้ความอนุเคราะห์เป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ภายใต้ “โครงการยูนีซันสานสัมพันธ์ แบ่งปันสู่ชนบท” ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2563-2565) โดยในครั้งนี้มีคุณเอกพงษ์ เซียนรัมย์ (ESM) เป็นตัวแทนในการส่งมอบสามัญประจำบ้าน และเยี่ยมชมโรงเรียนจำนวน  3 โรงเรียน  ซึ่งการเติมยาครั้งนี้ ใช้งบประมาณ 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาท)

     กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมียาสามัญประจำบ้าน ไว้ใช้อย่างต่อเนื่อง และไม่ขาดแคลนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1.   โรงเรียนบ้านเชียงของ          อ.นาน้อย  จ.น่าน

2.   โรงเรียนบ้านสะเกิน              อ.สองแคว จ.น่าน

3.   โรงเรียนบ้านแม่กองคา         อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

4.   โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ          อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

5.   โรงเรียนบ้านวังลึก                อ.ศรีสำโรง  จ.สุโขทัย

6.   โรงเรียนบ้านหนองโรง          อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี

7.   โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์       อ.จะนะ จ.สงขลา

8.   โรงเรียนบ้านดอน                 อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมาน

9.   โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

10. โรงเรียนบ้านหินเพิง              อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

              11. โรงเรียนบ้านห้วยบง              อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 

     

จากกิจกรรมในข้างต้น ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทั้งภายในองค์กรและการประสานงานภายนอก จึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความมืออย่างดียิ่งในโอกาสต่อไป 

 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(???)?????????????????????Copyright © 2018 Unison Laboratories Co., Ltd. All rights reserved.